Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

TPE - MÜSİAD İşbirliği Protokolü (27.02.2014)

MÜSİAD’ın bugün gerçekleştirilen toplantısında Türk Patent Enstitüsü ve MÜSİAD arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Müsiad Genel Başkanı Nail OLPAK’ın açılışını yaptığı toplantıda TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, “Türkiye’de son dönemde sınai mülkiyet alanında yaşanan gelişmeler ve yeni kanun çalışmaları" hakkında bir sunum gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. Habip ASAN sunumunda, sınai mülkiyet siteminden, sistemin bileşenlerinden kısaca söz ettikten sonra sınai mülkiyet ve ekonomi ilişkisini ortaya koyan açıklamalarda bulundu.

2013 yılı Eylül ayında yayınlanan, sınai mülkiyet yoğun sektörlerin AB’de ekonomik performans ve istihdam üzerindeki etkilerini ortaya koyan EPO-OHIM Raporundan bahsetti. Prof. Dr. Habip ASAN, AB ülkelerinde toplam istihdamın yarıya yakın bölümünün sınai mülkiyet yoğun sektörler tarafından sağlandığını söyleyerek, sınai mülkiyet yoğun sektörlerin istihdam üzerinde dolayısıyla işsizliğin giderilmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Kasım 2013’te yayımlanan WIPO raporundan da bilgiler aktaran Prof. Dr. Habip ASAN, rapora göre, küresel markalaşma faaliyetlerinin 2011 giderlerinin 466 milyar doları bulduğunu, bu miktarın dünyanın gayri safi milli hasılasının %0,7’sine denk geldiğini belirtti. Markalaşma giderlerinin gayri safi milli hasılasınınya oranın yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde sabitken, orta gelir düzeyinde arttığını, marka sahiplerinin marka hakları devirlerinden sadece 2012’de 5,5 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi. Markalaşmanın, firmalarda Ar-Ge yatırımlarının geri dönüşünü güvence altına alan en önemli mekanizmalardan biri olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Habip ASAN, Türkiye’nin 2023 vizyonu olarak belirlemiş olduğu, 500 milyar dolar tutarında ihracat, 1 trilyon dolarlık dış ticaret hacmi, 2 trilyon dolar GSYH, 25 bin dolarlık kişi başına milli gelir, %5 işsizlik oranı ve dünyada ilk 10 ekonomiden biri olmak şeklindeki hedeflerine ulaşabilmesi için öncelikle sınai mülkiyet hedeflerini sağlaması gerektiğini söyledi. Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak sınai mülkiyet hedeflerini ise, GSMH’nin %50’sine denk gelen fikri ürün portföyü, 50 bin yerli patent başvurusu, Türk Tasarımı imajı ve 10 küresel marka şeklinde sıraladı.

Prof. Dr. Habip ASAN, Türk Patent Enstitüsü’nün sınai mülkiyet sistemini daha ileri noktalara taşımak yönünde yapmış olduğu çalışmalar, yürütülen projeler ve yeni sınai mülkiyet yasa tasarısı hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Sunumunun ardından Prof. Dr. Habip ASAN’ın katılımcıların sorularını cevaplamasından sonra TPE ile MÜSİAD arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde MÜSİAD üyelerinin, sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi, sektörel temelde ihtiyaçlarının belirlenmesi, sınai mülkiyet haklarına ve ilgili mevzuata ilişkin her türlü bilgi ve doküman gereksinimlerinin giderilmesi ve sınai mülkiyet konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, konferans, çalıştay, yarışma, eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi yönünde işbirliği yapılması hedefleniyor. 

Fotoğraflar